Tư thế chắp tay sau lưng _ Yoga VB34

Tư thế chắp tay sau lưng _ Posture de prière inversée _ VIPARITA NAMASKARASANA Reverse Prayer Pose Vikudo Yoga

Tư thế chắp tay sau lưng _ Yoga VB34 Tư thế chắp tay sau lưng là một tư thế thú vị, được gọi là tư thế cầu nguyện ngược được thực hiện trong tư thế “Kim cương”. Trong Viparita Namaskarasana, Viparita có nghĩa là “Đằng sau, hoặc đảo ngược” (nói […]