Điểm huyệt Thiếu Hải bằng cú đấm móc ngược. Võ tự vệ

Điểm huyệt THiếu hải bằng cú đấm móc ngược, attack shaihai acupoint,

Điểm huyệt Thiếu Hải bằng cú đấm móc ngược. Võ tự vệ Kỹ thuật này được thiết kế để giúp bạn tự vệ trong trường hợp bị tấn công.Điều quan trọng là phải đánh vào huyệt Thiếu Hải bằng cú đấm móc ngược nhanh. Khi đối mặt với kẻ tấn […]