Huyệt Âm lăng tuyền _ Kinh Túc thái âm tỳ _ SP9

Huyệt Âm lăng tuyền, Yinlingquan, La source de la colline du Yin, SP9

Huyệt Âm lăng tuyền _ Kinh Túc thái âm tỳ _ SP9 Huyệt Âm lăng tuyền – Kinh Túc thái âm tỳYinlingquan, Yin Mound Spring – Spleen MeridianLa source de la colline du Yin – Méridien de la rate陰陵泉, yīn líng qúan – 足太阴脾经eum neung cheon 음릉천, in ryō sen […]