Les trois lis du bras _ Méridien du gros intestin _ Acupoint Li10

Acupoint Li10 _ Arm Three Miles, Shousanli - Large Intestine _ Li-10

Les trois lis du bras _ Méridien du gros intestin _ Acupoint Li10 Acupoint Li10 _ Arm Three Miles, Shousanli – Large Intestine _ Li-10 Arm Three Miles, Shousanli – Large IntestineThủ tam lý – Thủ dương minh đại trường手三里, shǒu sān lǐ – 手阳明大肠经[su] sam ni [수] 삼리, te […]