Shousanli, Arm Three Miles _ Large Intestine _ Acupoint Li10

Acupoint Li10 _ Arm Three Miles, Shousanli - Large Intestine _ Li-10

Acupoint Li10 _ Arm Three Miles, Shousanli – Large Intestine _ Li-10 Arm Three Miles, Shousanli – Large IntestineThủ tam lý – Thủ dương minh đại trường手三里, shǒu sān lǐ – 手阳明大肠经[su] sam ni [수] 삼리, te san ri – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie You can see: Pool at […]

Yangxi, Yang Stream _ Large Intestine _ Acupoint LI5

Acupoint LI5 _ Yang Stream, Yangxi - Large Intestine _ LI-5

Acupoint LI5 _ Yang Stream, Yangxi – Large Intestine _ LI-5 Yang Stream, Yangxi – Large IntestineDương khê – Thủ dương minh đại trường陽谿, yáng xī – 手阳明大肠经yang gye 양계, yō kei – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie You can see: Pool at the Crook, Quchi _ Large Intestine meridian […]

Jianyu, Shoulder Bone _ Large Intestine _ Acupoint LI15

Acupoint LI15 _ Shoulder Bone, Jianyu - Large Intestine _ LI-15

Jianyu, acupoint LI15 _ Shoulder Bone, Jianyu – Large Intestine _ LI-15 Shoulder Bone, Jianyu – Large IntestineKiên ngung – Thủ dương minh đại trường肩髃, jiān yú – 手阳明大肠经gyeon u 견우, ken gū – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie

Binao, Upper Arm _ Large Intestine meridian _ Acupoint LI14

Huyệt Tý nhu, Le haut du bras, Binao

Upper Arm, Binao – Large IntestineTý nhu – Thủ dương minh đại trường臂臑, bì nào – 手阳明大肠经bi no 비노, hi ju – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie

Yingxiang _ Large Intestine meridian _ Acupoint LI20

Huyệt Nghênh hương, L'accueil du parfum, Yingxiang

Yingxiang, Welcome Fragrance _ Large Intestine _ Acupoint LI20 Welcome Fragrance, Yingxiang – Large IntestineNghênh hương – Thủ dương minh đại trường迎香, yíng xiāng – 手阳明大肠经yeong hyang 영향, gei ko – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie LI20 | Yingxiang Acupoint | Large Intestine Meridian | Acupressure VIKUDO (Released on Youtube […]

He Gu, Joining Valley _ Large Intestine _ Acupoint LI4

Huyệt Hợp cốc, he gu, l'union des vallées,

He Gu, Joining Valley _ Large Intestine _ Acupoint LI4 Joining Valley, He Gu _ Large Intestine L’union des vallées _ Gros intestinHuyệt Hợp cốc (tên khác là Hiệp cốc) _ Kinh Thủ dương minh đại trường合谷, hé gǔ _ 手阳明大肠经hap gok 합곡, gō koku _ 수양명대장경 The Joining Valley […]