Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Lesser Shang, Shaoshang – Lung
Thiếu thương – Thủ thái âm phế
少商, shào shāng – 手太阴肺经
so sang 소상, shō shō – 수태음폐경

Maître VIKUDO
Docteur en Physiopathologie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *