Acupoint LI1 _ Shang Yang, Shangyang - Large Intestine _ LI-1

Acupoint LI1 _ Thương dương – Thủ dương minh đại trường _ LI-1

Thương dương – Thủ dương minh đại trường
Shang Yang, Shangyang – Large Intestine
商陽, shāng yáng – 手阳明大肠经
sang yang 상양, shō yō – 수양명대장경

Maître VIKUDO
Docteur en Physiopathologie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *