Upper Arm Hole _ Méridien triple réchaufeur _ Acupoint TE15

Huyệt Thiên liêu, Upper Arm Hole, Tianliao

Upper Arm Hole _ Méridien triple réchaufeur Heavenly Crevice, Tianliao – Triple EnergizerThiên liêu – Thủ thiếu dương tam tiêu天髎, tiān liáo – 手少阳三焦经cheol lyo 천료, ten ryō – 수소양삼초경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie