L’union des vallées _ Méridien du gros intestin _ Acupoint LI4

Huyệt Hợp cốc, he gu, l'union des vallées,

L’union des vallées _ Méridien du gros intestin _ Acupoint LI4 L’union des vallées _ Gros intestin Huyệt Hợp cốc (tên khác là Hiệp cốc) _ Kinh Thủ dương minh đại trườngJoining Valley, He Gu _ Large Intestine合谷, hé gǔ _ 手阳明大肠经hap gok 합곡, gō koku _ 수양명대장경 L’acupoint Union […]