YogaVB 23 _ Tư thế con lạc đà _ Hiểu và thực hiện đúng cách

How to do Camel Pose

Tư thế con lạc đà USTRASANA, được phát âm à “ooh-STRAHS-uh-nuh“. Tên của tư thế này xuất phát từ tiếng Phạn, “ustra” có nghĩa là “con lạc đà“. Đây là một tư thế yoga uốn lưng rất đẹp về hình thức đồng thời cũng mang lại hiệu quả cải thiện thể chất và tinh thần […]