Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV2

Acupoint LV2 _ Interval Pass, Xingjian _ Liver _ LV-2, LIV-2

Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV2 Acupoint LV2 _ Interval Pass, Xingjian _ Liver _ LV-2, LIV-2Hành gian – Túc quyết âm canInterval Pass, Xingjian – Liver行間, xíng jiān – 足厥阴肝经haeng gan 행간, kō kan – 족궐음간경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie