Tư thế Urdhva Mukha Paschimottanasana 1 _ Yoga VB32

YogaVB-32-_-Urdhva-Mukha-Paschimottanasana-1, vikudo

Tư thế Urdhva Mukha Paschimottanasana 1 _ Yoga VB32 YogaVB 32 _ Urdhva Mukha Paschimottanasana 1 Urdhva Mukha Paschimottanasana được phát âm là: “OORD-vuh MUK-uh puhsh-chi-mo-tahn-AHS-uh-nuh” Tư thế nằm ngửa kéo hai chân áp ống quyển lên mặt 1 (Cũng được gọi “Tư thế mặt hướng lên trên lưng duỗi […]