Tay trong tư thế đầu bò _ Yoga VB33

YogaVB 33 _ HASTA GOMUKHASANA _ Hand position of Cow face pose

Tay trong tư thế đầu bò _ HASTA GOMUKHASANA _ Yoga VB33 hasta gomukhasana = (HUH-stug go-muk-AHS-uh-nuh) Để thực hành bài này khi có thời gian, bạn có thể đứng hay ngồi theo cách bạn muốn.Ở đây chúng ta cùng tập trong tư thế “Kim cương” Để thực hành tốt […]