Tư thế Hoa sen – Rắn hổ mang _ Yoga VB38

Lotus Cobra pose, PADMA-BHUJANGASANA _ VIKUDO, Tư thế Hoa sen - Rắn hổ mang

Tư thế Hoa sen – Rắn hổ mang _ PADMA BHUJANGASANA _ Yoga VB38 Tư thế “Padma Bhujangasana”_ là một sự kết hợp tuyệt vời của cả hai tư thế Yoga huyền thoại: tư thế “Hoa sen” và tư thế “Rắn hổ mang”. Lợi ích của tư thế kết hợp […]