Huyệt Nhân trung – Đốc mạch _ Acupoint DU26

Huyệt Nhân trung, Middle of the Person, Renzhong

Huyệt Nhân trung – Đốc mạch _ Acupoint DU26 Huyệt Nhân trung (Thủy câu) – Đốc mạch Renzhong, Middle of the Person – The Governing Vessel 人中, 水沟, rén zhōng, shui gou – 督脉穴; 督脈 in jung 인중/su gu 수구, jin chu Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “The […]