Huyệt Thái xung _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV3

Huyệt Thái xung, Rush suprême, Taichong

Huyệt Thái xung _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV3 Huyệt Thái xung – Kinh Túc quyết âm can Supreme Rush, Great rushing, Taichong – Liver 太沖, taì chōng – 足厥阴肝经 tae chung 태충, tai shō – 족궐음간경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Liver 3”) : LV3, […]