Huyệt Thiên trụ _ Kinh Bàng quang _ Acupoint BL10

Huyệt Thiên trụ, Upper Pillar,Tianzhu

Huyệt Thiên trụ _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ Acupoint BL10 Huyệt Thiên trụ – Kinh Túc thái dương bàng quang Celestial Pillar, Heavenly pillar, Tianzhu – Bladder 天柱, tiān zhù – 足太阳膀胱经 cheon ju 천주, ten chū – 족태양방광경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Bladder […]