Huyệt Thiên liêu _ Kinh Tam tiêu _ Acupoint TE15

Huyệt Thiên liêu, Upper Arm Hole, Tianliao

Huyệt Thiên liêu – Kinh Thủ thiếu dương tam tiêuHeavenly Crevice, Tianliao – Triple Energizer天髎, tiān liáo – 手少阳三焦经cheol lyo 천료, ten ryō – 수소양삼초경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie

Huyệt Ngoại quan – Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE5

Acupoint TE5 _ Acupoint Vikudo

Huyệt Ngoại quan – Kinh Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE5 Ngoại quan – Thủ thiếu dương tam tiêu Outer Pass, Waiguan – Triple Energizer 外關, wài guān – 手少阳三焦经 oe gwan 외관 – 수소양삼초경 Huyệt Ngoại quan có tác dụng giải biểu nhiệt (thiên về thanh nhiệt […]