Huyệt Á môn – Đốc mạch _ Acupoint DU15

Huyệt Á môn, Mutism Gate, Yamen

Huyệt Á môn – Đốc mạch _ Acupoint DU15 Huyệt Á môn – Đốc mạch Mutism Gate, Yamen – The Governing Vessel. 瘂門 (唖門), yǎ mén – 督脉穴; 督脈 a mun 아문, a mon Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “The Governing Vessel 15”) : GV15, GV-15, DU15, DU-15 Trị […]