Nằm trên gót chân _ Bổ trợ 2

Allongé sur les talons

Nằm trên gót chân _ Bổ trợ 2 Tư thế “Nằm trên gót chân” cũng giống như tư thế “Ngồi trên gót chân” ở phần rèn luyện thể chất mà trước hết là đôi chân. Ở đây, các cơ đùi (đặc biệt là cơ mặt trước đùi) được tác động […]