Trung bình tấn _ Võ Tự vệ và Sinh tồn _ Thế võ 3

Stance 3 | Horse stance | Self defense and survival _ VIKUDO

Thế võ 3 _ Trung bình tấn _ Võ Tự vệ và Sinh tồn Có nhiều hình thức và cách tập luyện khác nhau của tư thế có tên gọi là “Trung bình tấn” mà tiếng Anh có tên gọi là “Horse stance”, tùy theo từng môn phái và tùy […]