Huyệt Kiên tỉnh – Túc thiếu dương đởm _ Acupoint GB21

Huyệt Kiên tỉnh, Shoulder Well, Jianjing

Kiên tỉnh – Túc thiếu dương đởmShoulder Well, Jianjing – Gallbladder肩井, jīan jǐng – 足少阳胆经gyeon jeong 견정, ken sei – 족소양담경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie

Huyệt Phong trì _ Kinh Túc thiếu dương đởm _ Acupoint GB20

fengchi, wind pool, huyệt phong trì, acupoint GB20, GB20, vikudo,

Huyệt Phong trì _ Kinh Túc thiếu dương đởm _ Acupoint GB20 Huyệt Phong trì – Kinh Túc thiếu dương đởm Wind Pool, Fengchi – Gallbladder 風池, fēng chí – 足少阳胆经 pung ji 풍지 – 족소양담경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Gallbladder 20”) : GB20, GB-20 Trị các bệnh […]