Yếu tố nguy cơ ung thư vú – Ai dễ bị ung thư vú ?

Các yếu tố nguy cơ ung thư vú, Breast cancer risk factors, Facteurs de risque du cancer du sein, vikudo

Các yếu tố nguy cơ ung thư vú – Ai dễ bị ung thư vú ? Có một số yếu tố nguy cơ đã biết đối với ung thư vú. Tuy nhiên đó mới chỉ là những điều rút ra từ các kết quả nghiên cứu thống kê trên một […]