Yangxi, Yang Stream _ Large Intestine _ Acupoint LI5

Acupoint LI5 _ Yang Stream, Yangxi - Large Intestine _ LI-5

Acupoint LI5 _ Yang Stream, Yangxi – Large Intestine _ LI-5 Yang Stream, Yangxi – Large IntestineDương khê – Thủ dương minh đại trường陽谿, yáng xī – 手阳明大肠经yang gye 양계, yō kei – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie You can see: Pool at the Crook, Quchi _ Large Intestine meridian […]