Yifeng, Wind Screen _ Triple Energizer _ Acupoint TE17

Ế phong, Wind Screen, Yifeng, TE17

Yifeng, Wind Screen _ Triple Energizer _ Acupoint TE17 Wind Screen, Yifeng – Triple EnergizerẾ phong – Thủ thiếu dương tam tiêu翳風, yì fēng – 手少阳三焦经ye pung 예풍, ei fū – 수소양삼초경 TE17 | Yifeng Acupoint | Triple Energizer Meridian | Acupressure VIKUDO Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie