Dadu, Great Metropolis – Spleen meridian _ Acupoint SP2

Acupoint SP2 _ Huyệt Đại đô – Kinh Túc thái âm tỳ _ SP-2

Dadu, Great Metropolis – SpleenHuyệt Đại đô – Kinh Túc thái âm tỳLa grande capitale – Méridien de la rate大都, dà dū – 足太阴脾经dae do 대도, dai to – 족태음비경 The Dadu acupoint is located at the end of the big toe (the biggest toe of the toes), where the […]

Yinbai, Hidden White _ Spleen meridian _ Acupoint SP1

ẩn bạch, huyệt ẩn bạch, huyet an bach, an bach, túc thái âm tỳ, hidden white, yinbai, spleen, 隱白, yǐn bái, 足太阴脾经, eun baek 은백, im paku, 족태음비경,

Yinbai, Hidden White _ Spleen meridian _ Acupoint SP1 It is the 1st point of the Spleen meridian. Because the location of the hidden point is the meeting place of the red and white skin on the bottom of the foot, it is called the Hidden White point. Waiting for […]

Sanyinjiao, Three Yin Intersection _ Spleen _ Acupoint SP6

Acupoint SP6 _ Three Yin Intersection, Sanyinjiao _ Spleen _ SP-6

Acupoint SP6 _ Three Yin Intersection, Sanyinjiao _ Spleen _ SP-6 Three Yin Intersection, Sanyinjiao – SpleenTam âm giao – Túc thái âm tỳ三陰交, sān yīn jiāo – 足太阴脾经sam eum gyo 삼음교, san in kō – 족태음비경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie