Tianliao, Heavenly Crevice _ Triple Energizer _ Acupoint TE15

Huyệt Thiên liêu, Upper Arm Hole, Tianliao

Heavenly Crevice, Tianliao – Triple EnergizerThiên liêu – Thủ thiếu dương tam tiêu天髎, tiān liáo – 手少阳三焦经cheol lyo 천료, ten ryō – 수소양삼초경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie

Yifeng, Wind Screen _ Triple Energizer _ Acupoint TE17

Ế phong, Wind Screen, Yifeng, TE17

Yifeng, Wind Screen _ Triple Energizer _ Acupoint TE17 Wind Screen, Yifeng – Triple EnergizerẾ phong – Thủ thiếu dương tam tiêu翳風, yì fēng – 手少阳三焦经ye pung 예풍, ei fū – 수소양삼초경 TE17 | Yifeng Acupoint | Triple Energizer Meridian | Acupressure VIKUDO Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie