Sanyinjiao, Three Yin Intersection _ Spleen _ Acupoint SP6

Acupoint SP6 _ Three Yin Intersection, Sanyinjiao _ Spleen _ SP-6

Acupoint SP6 _ Three Yin Intersection, Sanyinjiao _ Spleen _ SP-6 Three Yin Intersection, Sanyinjiao – SpleenTam âm giao – Túc thái âm tỳ三陰交, sān yīn jiāo – 足太阴脾经sam eum gyo 삼음교, san in kō – 족태음비경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie