Renzhong _ The Governing Vessel _ Acupoint DU26

Huyệt Nhân trung, Middle of the Person, Renzhong

Renzhong _ The Governing Vessel _ Acupoint DU26 Renzhong, Middle of the PersonNhân trung (Thủy câu)人中, 水沟, rén zhōng, SHUI GOUin jung 인중/su gu 수구, jin chu Đốc mạch督脉穴; 督脈The Governing Vessel. Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie Sudden cardiac arrest