Chengjiang – The Conception Vessel _ Acupoint CV24

Huyệt Thừa tương, Saliva Container, Chengjiang, Acupoint CV24, acuvi, vikudo,

Chengjiang, Container of Fluids – The Conception Vessel _ Acupoint CV24 Chengjiang, Container of Fluids – The Conception VesselHuyệt Thừa tương – Nhâm mạchSaliva Container – Vaisseau conception承漿, chéng jiāng – 任脉穴; 任脈seung jang 승장, shō shō Other names: Huyen tuong, Quy thi Epilepsy, stiff neck, toothache, mouth distortion, drooling […]

Shaoshang, Lesser Shang _ Lung meridian _ Acupoint LU11

Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Shaoshang, Lesser Shang _ Lung meridian _ Acupoint LU11 Lesser Shang, Shaoshang – LungThiếu thương – Thủ thái âm phế少商, shào shāng – 手太阴肺经so sang 소상, shō shō – 수태음폐경 (to update) LI1 | Shangyang Acupoint | Large Intestine Meridian | Acupressure VIKUDO VIKUDO