Quchi, Pool at the Crook _ Large Intestine _ Acupoint LI11

Le bassin dans la courbe, huyệt khúc trì, Quchi, LI11,, vikudo

Quchi, Pool at the Crook _ Large Intestine _ Acupoint LI11 Pool at the Crook – Quchi, Large Intestine Khúc trì -Thủ dương minh đại trường 曲池, qū chí – 手阳明大肠经 gok ji 곡지 – 수양명대장경 (to update) Quchi, Pool at the Crook _ Large Intestine _ Acupoint LI11 VIKUDO