Fengchi, Wind Pool _ Gallbladder meridian _ Acupoint GB20

fengchi, wind pool, huyệt phong trì, acupoint GB20, GB20, vikudo,

Fengchi, Wind Pool _ Gallbladder meridian _ Acupoint GB20 Wind Pool, Fengchi – GallbladderPhong trì – Túc thiếu dương đởm風池, fēng chí – 足少阳胆经pung ji 풍지 – 족소양담경 Acupoint GB20 _ Wind Pool – Gallbladder: