Shaoshang, Lesser Shang _ Lung meridian _ Acupoint LU11

Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Shaoshang, Lesser Shang _ Lung meridian _ Acupoint LU11 Lesser Shang, Shaoshang – LungThiếu thương – Thủ thái âm phế少商, shào shāng – 手太阴肺经so sang 소상, shō shō – 수태음폐경 (to update) LI1 | Shangyang Acupoint | Large Intestine Meridian | Acupressure VIKUDO VIKUDO