Jianyu, Shoulder Bone _ Large Intestine _ Acupoint LI15

Acupoint LI15 _ Shoulder Bone, Jianyu - Large Intestine _ LI-15

Jianyu, acupoint LI15 _ Shoulder Bone, Jianyu – Large Intestine _ LI-15 Shoulder Bone, Jianyu – Large IntestineKiên ngung – Thủ dương minh đại trường肩髃, jiān yú – 手阳明大肠经gyeon u 견우, ken gū – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie