Fengfu, Wind Palace _ The Governing Vessel _ Acupoint DU16

Wind Palace, Fengfu

Wind Palace, Fengfu – The Governing VesselHuyệt Phong phủ – Đốc mạch風府, fēng fǔ – 督脉穴; 督脈pung bu 풍부, fū fu Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie DU16 | Fengfu Acupoint | The Governing Vessel | Acupressure VIKUDO