Tianzhu, Celestial Pillar _ Bladder meridian _ Acupoint BL10

Huyệt Thiên trụ, Upper Pillar,Tianzhu

Tianzhu, Celestial Pillar, Heavenly pillar _ Bladder _ Acupoint BL10 Celestial Pillar, Heavenly pillar, Tianzhu – BladderThiên trụ – Túc thái dương bàng quang天柱, tiān zhù – 足太阳膀胱经cheon ju 천주, ten chū – 족태양방광경 BL10 | Tianzhu Acupoint | Bladder Meridian | Acupressure VIKUDO Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie