Lieque _ Broken Sequence – Lung meridian _ Acupoint LU7

Acupoint LU7 _ Huyệt Liệt khuyết _ Kinh Thủ thái âm phế _ LU-7 La suite brisée – Méridien du Poumon _ P7 Broken Sequence, Lieque – Lung meridian _ LU-7

Broken Sequence, Lieque _ Lung meridian La suite brisée – Méridien du Poumon Huyệt Liệt khuyết _ Kinh Thủ thái âm phế 列缺, liè quē _ 手太阴肺经 yeol gyeol 열결, rek ketsu _ 수태음폐경 Lieque acupoint is used to ventilate the lungs, remove toxic moisture in the body, ventilate the […]

Shaoshang, Lesser Shang _ Lung meridian _ Acupoint LU11

Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Shaoshang, Lesser Shang _ Lung meridian _ Acupoint LU11 Lesser Shang, Shaoshang – LungThiếu thương – Thủ thái âm phế少商, shào shāng – 手太阴肺经so sang 소상, shō shō – 수태음폐경 (to update) LI1 | Shangyang Acupoint | Large Intestine Meridian | Acupressure VIKUDO VIKUDO