Quyuan, Crooked Wall _ Small Intestine _ Acupoint SI13

Huyệt Khúc viên, Crooked Wall, Quyuan

Quyuan, Crooked Wall _ Small Intestine meridian _ Acupoint SI13 Crooked Wall, Quyuan – Small IntestineKhúc viên – Thủ thái dương tiểu trường曲垣, qū yuán – 手太阳小肠经gok won 곡원, kyo ku en? – 수태양소장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie