He Gu, Joining Valley _ Large Intestine _ Acupoint LI4

Huyệt Hợp cốc, he gu, l'union des vallées,

He Gu, Joining Valley _ Large Intestine _ Acupoint LI4 Joining Valley, He Gu _ Large Intestine L’union des vallées _ Gros intestinHuyệt Hợp cốc (tên khác là Hiệp cốc) _ Kinh Thủ dương minh đại trường合谷, hé gǔ _ 手阳明大肠经hap gok 합곡, gō koku _ 수양명대장경 The Joining Valley […]