Zanzhu _ Bladder meridian _ Acupoint BL2

toản trúc, huyệt toản trúc, toan truc, huyet toan truc, zanzhu, gathered bamboo, 攢竹, cuán zhú,

Zanzhu _ Bladder meridian _ Acupoint BL2 Zanzhu – Bladder meridianHuyệt Toản trúc – Kinh Túc thái dương bàng quangGathered Bamboo – Méridien de la vessie攢竹, cuán zhú – 足太阳膀胱经chan juk 찬죽, san chiku – 족태양방광경 Other Vietnamese names: Da Quang, Minh Quang, My Ban, My Dau, Nguyen Tru, Quang […]

Lidui, Strict Exchange _ Stomach meridian _ Acupoint ST45

acuvi, vikudo, lidui, strict exchange, stomach meridian, huyệt lệ đoài, lệ đoài, le doai, huyet le doai, kinh túc dương minh vị, échange brusque, méridien de l'estomac, 厲兌, lì duì, 足阳明胃经, ye tae, 예태, rei da, 족양명위경

Lidui, Strict Exchange _ Stomach meridian _ Acupoint ST45 Lidui, Strict Exchange – Stomach meridian Huyệt Lệ đoài – Kinh Túc dương minh vị L’échange brusque – Méridien de l’estomac 厲兌, lì duì – 足阳明胃经 ye tae 예태, rei da – 족양명위경 The 45th acupoint of the stomach meridian.The skin […]

Shanzhong _ Conception Vessel _ Acupoint CV17

huyệt đản trung, đản trung, chiên trung, dan trung, chien trung, shanzhong, middle of the chest, 膻中, shān zhōng, dan jung, 단중, dan chū, nhâm mạch, conception vessel, vaisseau conception, 任脉穴, 任脈,

Shanzhong _ Conception Vessel _ Acupoint CV17 Shanzhong – Conception Vessel Huyệt Đản trung (Chiên trung) – Nhâm mạch Middle of the Chest – Vaisseau conception 膻中, shān zhōng – 任脉穴; 任脈 dan jung 단중, dan chū – Ren This is the 17th acupoint design of the Vaisseau Other Vietnamese […]

Shaoze, Lesser Marsh _ Small Intestine Meridian _ Acupoint SI1

huyệt thiếu trạch, huyet thieu trach, thieu trach, kinh thủ thái dương tiểu trường, shaoze, lesser marsh, small intestine meridian, le tout petit étang, méridien de l'intestin grêle, acuvi, vikudo,

Shaoze, Lesser Marsh _ Small Intestine Meridian _ Acupoint SI1 Lesser Marsh, Shaoze – Small Intestine meridian Huyệt Thiếu trạch – Kinh Thủ thái dương tiểu trường Le tout petit étang – Méridien de l’intestin grêle 少澤, shào zé – 手太阳小肠经 so taek 소택, shō taku – 수태양소장경 The meaning […]

Diji _ Spleen meridian _ Acupoint SP8

huyệt địa cơ, huyet dia co, le pivot de la terre, diji, earth pivot, acuvi, vikudo,

Diji _ Spleen meridian _ Acupoint SP8 Diji, Earth Pivot – Spleen meridian Huyệt Địa cơ – Kinh Túc thái âm tỳ Le pivot de la terre – Méridien de la rate 地機, dì jī – 足太阴脾经 ji gi 지기, chi ki – 족태음비경 It is the 8th acupoint of […]

Zhangmen _ Liver meridian _ Acupoint LV13

huyệt chương môn, huyet chuong mon, porte de l'ordre, Zhangmen, acuvi, vikudo, acupoint lv13,

Zhangmen, Gate of the Ordering _ Liver meridian _ Acupoint LV13 Zhangmen, Gate of the Ordering – Liver meridian Huyệt Chương môn – Kinh Túc quyết âm can Porte de l’Ordre – Méridien du foie 章門, zhāng mén – 足厥阴肝经 jang mun 장문, shō mon – 족궐음간경 The Zhangmen acupoint […]

Tiantu _ The Conception Vessel _ Acupoint CV22

acuvi, vikudo, huyệt thiên đột, thiên đột,huyet thien dot, thien dot, heaven projection, tiantu,

Tiantu _ The Conception Vessel _ Acupoint CV22 Tiantu – The Conception Vessel Thiên đột – Nhâm mạch Heaven Projection – Vaisseau conception 天突, tiān tū – 任脉穴; 任脈 cheon dol 천돌, ten totsu “Tian” means the area above.“Tu” refers to the fireplace.The point has the effect of ventilating (through […]

Quepen, Empty Basin _ Stomach meridian _ Acupoint ST12

huyệt khuyết bồn, la bassine vide, quepen, acuvi, vikudo,

Quepen, Empty Basin _ Stomach meridian _ Acupoint ST12 Empty Basin, Quepen – Stomach meridianKhuyết bồn – Kinh Túc dương minh vịLa bassine vide – Méridien de l’estomac缺盆, quē pén – 足阳明胃经gyeol bun 결분, ketsu bon – 족양명위경 The 12th point belongs to the stomach meridian.The ancients called the hole […]

Chengjiang – The Conception Vessel _ Acupoint CV24

Huyệt Thừa tương, Saliva Container, Chengjiang, Acupoint CV24, acuvi, vikudo,

Chengjiang, Container of Fluids – The Conception Vessel _ Acupoint CV24 Chengjiang, Container of Fluids – The Conception VesselHuyệt Thừa tương – Nhâm mạchSaliva Container – Vaisseau conception承漿, chéng jiāng – 任脉穴; 任脈seung jang 승장, shō shō Other names: Huyen tuong, Quy thi Epilepsy, stiff neck, toothache, mouth distortion, drooling […]