YogaVB16 _ Tư thế Cái kẹp _ PASCHIMOTTANASANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB16 _ How to do PASCHIMOTTÂNASANA _ Seated Forward Bend _ Basic Yoga Poses Paschimottânasana được phát âm là « PA-chi-mo-ta-NA-sa-na » “Paschima” = “Phía tây” hoặc “mặt lưng” “Uttana” = “Kéo dài mãnh liệt” hoặc “Kéo dài” hoặc “Kéo giãn” Paschimottânasana = “Kéo giãn mặt sau của cơ thể”. Bạn có biết ? Một buổi tập […]