YogaVB-Re8.15 _ Bài luyện 8-15 _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB-Re8.15 _ YogaVB Review 8.15 _ Basic Yoga Poses YogaVB-Re8.15 là bài thực hành chuyển qua ôn tập tất cả các phần “Thực thi” của các video từ YogaVB8 sang YogaVB15 : YogaVB8 _ VIRASANA _ Tư thế Anh hùng YogaVB9 _ SUPTAVIRASANA _ Tư thế Anh hùng nằm. YogaVB10 _ MATSYÂSANA _ Tư thế Con […]